تقدیر

به نام کسی که هرکاری بخواهد میکند

حسن تو همیشه در فزون باد                             نامـــــت همه جا به غالبـــون باد

آوازِ محبــــــتِ ســــــــــلامت                             اکـــرام همــــگان و بی سکون باد

شوکت تختِ امارتِ امیــــران                            در خدمــــت قامــتتــــــت نگون باد

آنکس که غم دلـــــــت نشاند                             از سرخــــی اشک، غرق خون باد

اسرار شنو از من خمار خرابات                           تقدیر تـــــــو دور از هـــــمه دون باد

زان جام مــــــی احمر شــادی                           صافــــی شودت،غَشـش برون باد

آن لحظه که بهجتت بیـــــــــارد                           مقصود دل این غزل، کنـــــــــون باد   

عاقل شوی گر عافیـــت گذاری                           عمرت همه عقل و بی جــــنون باد

تا به شود اوضاع امیــــــــــران                            غم های قلمت دمی چو نـــــون باد

این آینه سر تا به قدم عیــــب                            گر بشکنی اش غمش شـــگون باد

ما را ز تو تا ابد به بـــــــــــدرود                            واین لحظه، ابدیتـش فســـــــون باد  

اینکه گوید درویش، امیر است                            زانکه شد آصــــف وعاقل چُـــون باد

 

 

/ 0 نظر / 16 بازدید