این منم

این منم یا تو این ماییم یا او

آیا که دیده بودی

         اعماق نورانی منقوش نقشآبها را

و

        انفعال قدیمی عقائد یک جوان ،تو هجوم زمان و زندگی

        شعفهای پر شرم و ساده آشنایی راه دار به یک پیمان

آیا که دیده بودی

       وفاداری انعکاس نور پس زمینه ی روشن یک فکر

توی سردی ذهن افق ها نبودی؟

بوی داغ یک شکست و تو یخ ترد غرورم نچشیدی؟

تو ندیدی

       که خالی شدم از من پر شدم از تلخ و شیرینی های تقدیر

تو که دیدی

        انقلاب ثانیه ها رو توی آرامش یک قلب، توی انحطاط پوچیم

        فوران اشتیاق تصمیم و بهت

غروب شد

        نا آشنا شد پرواز پرغرور کهنه کبوترم

        منو بشناس که همیشه،  مسحورم با طعم مرگ  شیرین یک سوال کوتاه و یک جواب طولانی

        سرکرده مظلوم کارهای هیجانی

این منم

        تنها پاسبان ازدحام بیرحمانه سکوت

        کوزه گر تلخی های یک کلمه

        سفال پژمرده ای از پرآبی دو حرف

        چه حرف ها که خشکیده در لب دریای لبم

این منم.

/ 0 نظر / 17 بازدید